miercuri, 18 septembrie 2013

MIHĂILESCU,DAN C. DESPRE OMUL DIN SCRISORI:MIHAI EMINESCU

Opera epistolară este adesea o deghizare  a eu-lui. Fie că ea este scrisă în camizol sau redingotă, în pat, pe colţul scrinului, la cancelarie, în hamac, pe plajă, în holul hotelului sau într-o poiană însorită, pe pătură în pădure, în buduar, la cazarmă ori pe patul de spital, scrisoarea face bună medie(re) între oglindirea necruţătoare, crudă şi nudă a jurnalului .
Pe autor, ca gazetar de profesie  îl interesează  nu istoriile propriu zise ci legătura dintre două suflete îndrăgostite, dacă în jurnal te oglindeşti mai mult sau mai puţin narcisiac cu gândul la cititori pentru posteritate, atunci în scrisori eşti obligat să respecţi regulile jocului în doi.Acastă viziune litrară, acest refujiu sufletesc i-a permis lui Dan C. Mihălescu să verse o lumină nouă în la relaţia dintre cei doi iubiţi Mihai Eminescu  şi Veronica Micle. 

Mihăilescu, Dan C.
Despre omul din scrisori:Mihai Eminescu.-Bucureşti:Humanitas, 2009.-169 p.
ISBN 978-973-50-2456-7.

PROBLEMELE DE LINGVISTICĂ GENERALĂ ŞI ROMANICĂ(îN MEMORIAM GRIGORE CINCILEI)

Prezentul volum reuneşte comunicările participanţilor la cel de al treilea Colocviu Internaţional dedicat lui Grigore Cincilei,doctor habilitat,profesor universitar cunoscut derivatolog şi un mare patriot al neamului.
Invitatul celui de al treilea colocviu Internaţional Grigore Cincilei a fost prof. Jean-Michel Adam, un savant cu renume în domeniul discursului şi textului literar.
  Scriierile dlui Jean-Michel Adam  completează imaginea unui savant integru,profund şi fecund aducînd dovezi concludente ale robusteţii temperamentului său şi ale extinderii orizontului de cercetător inconfundabil.La acest colocviu a fost în atenţie discursul literar şi gramatica textului, cea ce l-a interesat  şi pe profesorul Gricore Cincilei.
   În  1991dlui scria: " Deseori , polisemia sincronică şi polisemia diacronică se găsesc într-o legătură strînsă ,contextul atribue lexemului mai întîi o  nuanţă conotativă care luînd valoare de sem , poate deveni element constituitiv al semnificaţiei cuvîntului ." 
Tinerii cercetători de asăzi şi de mâne vor regăsi noi faţete ale concepţiei lui.  Lingvistica şi întreagă lui operă,  viaţa lui trăită din plin  exprimă valorile  perene şi aspiraţiile noastre, a  tuturor.

"Probleme de lingvistică generală şi romanică ", colocviu şt. intern. (2013;Chişinău).:În memoriam Grigore Cincilei, 14 decembrie, 2012/ coord. Anatol Lenţa, Ion Guţu.-Chişinău:CEP USM, 2013.-
 ISBN 978-9975-71-362-7.

marți, 17 septembrie 2013

CAZACU, ADRIANA :MODERNITATE ŞI TRADIŢIONALISM ÎN CREAŢIA POETICĂ A LUI LIVIU DELEANU


Destinul poetic al lui Liviu Deleanu a urmat un curs sinuos. Scriitorul s-a format în spaţiul românesc interbelic(s-a născut la Iaşi în 1911), unde şi-a editat trei plachete de versuri Oglinzi fermecate(1927), Ceasul de veghe(1937) şi Glod alb(1940) refugait în Basarabia a fost nevoit să renunţe la formula modernă care a cultivat-o pînă la 1940 şi s-o accepte pe cea tradiţional- clasică. Dânsul crează î n conformitate cu estetica acestei poezii un stil poetic care a fost preluat de o generaţie înteagă de poeţi(printre care :
Petru Zadnipru, Grigore Vieru, Dumitru Matchovschi, Vasile Romanciuc ş.a)
In lucrarea de faţă autoarea intenţionează să întrejească profilul literar al lui L.Deleanu , studiază mai aprofundat spaţiile ignorate, mai puţin cunoscute din creaţia acestuia. Individualitatea creatoare a lui L.Deleanu s-a încadrat în două mari orientări literare:modernistă şi tradiţionalistă.Este analizată evoluţia unui destin poetic care a cunoscut o afirmare total- neobişnuită: de la poezia modernistă la cea tradiţional-clasică.

Cazacu,Adriana:Modernitate şi tradiţionalism în creaţia potică a lui Liviu Deleanu.-Ch.:Notograf Prim SRL, 2011.-182 p.

                    ISBN 978-9975-4276-7-8. 

luni, 16 septembrie 2013

COJOCARU VLAD TOPONOMIA VĂII MIJLOCII A TROTUŞULUI

Volumul de faţă reprezintă teza de doctorat cu aceeaşi temă, elaborată sub conducerea ştiinţifică a prof. univ. dr. Vasile Arvinte. 
Toponimele dintr-o zonă înseamnă " cunoaşterea" acesteia şi mai ales orientarea în cadrul ei, dat fiind faptul că ele au şi rolul de desemnare. În toponnimie semnificaţia intervine chiar  de la faza iniţială de formare a numelui,  pentru că  clasă de nume stă la bază formării  lexicului comun. Nomenclatura toponimică a unei zone constitue într-o anumită măsură o descriere a zonei respective, ce a frapat ochiul şi s-a păstrat în memoria colectivă.

                                Cojocaru, Vlad Toponimia văii mijlocii a Trotuşului.
        Dinamica structurilor toponimice.-Iaşi,: Casa    editorială  Demiurg.- 2005.-144 p.
                                    
      ISBN 973-8076-68-4

DUMBRĂVEANU ALBINA CREZUL MEU, LIMBA ROMÂNĂ

Orice popor îşi are limba sa,prin care dăinueşte şi supraveţueşte în timp şi istorie.În această culegere sunt articole, ce  reflectă soarta  limbii române pe teritoriul Republicii Moldova , unde glotonimul limbii române este contrapus celui de " limbă moldovenească".
Eugen Coşeriu - marele lingvist al contemporanietăţii le replică cu sarcasm şi ironie susţinătorilor glotonimului " limbă moldovenească", cu o cleioancă, cu un baistruc şi trei sărnice nu faci "limbă moldovenească ".Problema limbii este apanajul savanţilor- filologi. În mai multe academii europene problemele limbillor vorbite în ţările respective( Franţa, Italia,Spania, Marea Britanie) sunt
probleme prioritare, ce se soluţionează la nivelulu forurilor academice.

Dumbrăveanu, Albina.
Crezul meu, Limba Română:/coord. V. Butnaru, E: Chiosa;red.şt. I.Dumbrăveanu;Soc. Limba noastă cea română.-Chişinău:Cu drag, 2013.
-224 p.
ISBN 978-9975-4468-8-4.   

joi, 12 septembrie 2013

BUCIU, MARIAN VICTOR E. M. CIORAN: DESPĂRŢIREA CONTINUĂ A AUTORULUI CEL RĂU


Cioran este un martor stăruitor, pasionat, care frecventează omul şi nu doar ca vizitator de ocazie. Nu-l scăpă din ochi cât de copleşitor ar fi dezolantul personaj:dublul său. Şi na-are un gând, o imagine preconcepută despre el.Se eliberează, chiar şi de propriile sale [pr]econcepţii.Uită totul , pentru a vedea şi a păstra totul. Gândul prin pagină, în frază, trece zburător, variabil  ca natura, dar cu anumite  fixaţii, ele  nu sânt împetrite ,ci sînt dinamice, răscolitoare ca un vărtej neîntrerupt trăieşte şi varsă  nestăvilite lacrimil.Omul este aşa cum a fost descoperit de greci, nu poate fi unul nou , ci numai om.

Buciu,Marian Victor
E.M. Cioran:despărţirea continuă a autorului cel rău/ed.:Aura Cristi&Andrei Potlog.-Bucureşti:Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 2005

ISBN 973-86972-4-7

marți, 3 septembrie 2013

85 DE ANI DE LA NAŞTEREA SCRIITORULUI ACADEMICIAN - ION DRUŢĂ


Locul şi anul naşterii:
1928 se naşte Ion Druţă în satul Horodişte, ţinutul Soroca, în prezent raionul Donduşeni.
Studii: 
1946 — studiază la şcoala de silvicultură;
1951 — debutează cu povestirea Problema vieţii” în revista „Octombrie”. Colaborează cu gazetele „Ţăranul sovietic”, „Moldova socialistă”, „Femeia Moldovei”;
Activitatea literară:
1953 — apare primul volum de schiţe şi nuvele „La noi în sat”;

1955-1957 a absolvit cursurile superioare de literatură de pe lîngă Institutul de Literatură Universală „M. Gorki” din Moscova;Druţă, Ion. Învârteli în jurul unei învârtite : [fragm. din „Lupaniana”] / Ion Druţă // Făclia. — 2009. — 21 febr. — P. 8-9.
Druţă, Ion.

Druţă, Ion. Lumina de pe strada cronicarilor : [despre creaţia lui Glebus Sainciuc, artist plastic] / Ion Druţă // Lit. şi arta. — 2009. — 27 aug. — P. 6.Druţă, Ion. Răscrucea celor proşti : [eseu] / Ion Druţă // ProFarmacia. — 2008. — Nr 7/8. — P. 22-23.
Druţă, Ion.

Druţă, Ion. Scrisoare deschisă domnului Voronin V. N., ex-preşedintele Republicii Moldova : [aspect soc.-pol., scrisoare adresată de către Scriitorul Poporului, mar. 2010] / Ion Druţă // Săptămîna. — 2010. — 26 mar. — P. 3.
Druţă, Ion. Trăistuţa cu daruri cereşti : [versuri] / Ion Druţă ; des. : Violeta Zăbulică // Noi. — 2010. — Nr 4. — P. 19, 23 : fot.
Berindei, Dan. Ion Druţă — scriitor de dimensiuni universal / Dan Berindei // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. — 2008. — Nr 5/6. — P. 3.
Burlacu, Alexandru. Ion Druţă între Cervus Divinus şi mârţoagă : [despre creaţia scriitorului] / Alexandru Burlacu // Contrafort. — 2010. — Nr 1/2. — P. 13.
Clasicul nemuritor Ion Druţă = The Living Classic — Ion Druta = Живой классик — Ион Друцэ : [la aniversarea de 80 de ani ] // Moldova Today. — 2009. — Nr 3. — P.104-109 : fot.
Corbu, Halarambie. Epopeea Furnicii lui Ion Druţă : [pe marginea creaţiei druţiene] / Halarambie Corbu // Săptămîna. — 2008. — 4 apr. — P. 14, 19.
Dolgan Mihail. Fenomenul artistic Ion Druţă în date necunoscute : Partea a 2-a / Mihail Dolgan // Akademos. — 2009. — Nr 1. — P. 93-98.
Dolgan, Mihail.

Dolgan, Mihail. Fenomenul artistic Ion Druţă în viziunea coordonatorului / Mihail Dolgan // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. — 2008. —Nr 5/6. — P. 14-23.
Dolgan, Mihail.

Dolgan, Mihail. Înălţare a sufletului prin filozofare lirică : [pe marginea creaţiei poetice a lui Ion Druţă] / Mihail Dolgan // Făclia. — 2008. — 8 noiemb. — P. 4.
Gherasim, Arcadie. Mi-e dor de Druţă / Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. — 2008. — 11 sept. — P. 6.
Lupaşcu, Veronica. „Odihna” de Ion Druţă : proiect didactic / Veronica Lupaşcu // Făclia. — 2009. — 7 febr. — P. 6.
Muntean, Mihail. Dor de Ion Druţă / Mihail Muntean // Akademos. — 2008. — Nr 3. — P. 59.
Vorotneac, Elena. Coroana anului druţian : [pe marginea spectacolului „Maria Cantemir, ultima dragoste a lui Petru cel Mare” montat la Teatrul Naţ. de Operă şi Balet după piesa lui Ion Druţă] / Elena Vorotneac // Făclia. — 2009. — 17 iun. — P. 14.

1955 — scrie romanul „Frunze de dor”;
1959 — scrie drama „Casa mare”;
Din 1960 locuieşte la Moscova, Rusia;
1968 — apare volumul de versuri „Numele tău”. Sunt traduse în limba rusă mai multe opere ale scriitorului;
1971 — scrie drama „Păsările tinereţii noastre”
1972     scrie romanul „Clopotniţa”;
1974 — apare în volum, la Chişinău, „Păsările tinereţii noastre”;
1975 — scrie nuvela autobiografică „Horodişte”. Începe romanul „Biserica albă”;
1977 — începe comedia tragic „Cervus divines”;
1983— apare la Chişinău volumul pentru copii „Daruri”;
1987 — Ion Druţă este ales preşedinte de onoare al Uniunii Scriitorilor din Moldova, post în care a fost ales unanim la Adunarea Generală a scriitorilor;
1989 — este desemnat prin vot deputat al poporului din U.R.S.S;
1993-1997 publică un şir de schiţe, nuvele, eseuri, povestiri, publicistică în presa republicană şi cea străină;
1995— devine Preşedinte al Societăţii „Casa Sfîntului Apostol Pavel”;
1999 — editează epopeea creştină în 2 volume „Apostolul Pavel”;
2003 — scriitorul tipăreşte volumul selectiv de schiţe, nuvele şi povestiri „Pomul de la răscruce”;
2008 — apare epopeea istorică „Ultima dragoste a lui Petru cel Mare”;
2008 i-a fost acordat Premiul de Stat pe anul 2008 şi titlul de „Laureat al Premiului de Stat” pe anul 2008, pentru contribuţia de excepţie la dezvoltarea culturii şi literaturii naţionale şi universal;
Ordine şi distincţii:
E decorat cu mai multe ordine şi medalii, deţine titlul de Scriitor al Poporului din R.S.S.M.
1960 — Ordinul „Drapelul Roşu de Muncă”;
1967 — pentru piesa „Casa Mare”, nuvela „Ultima lună de toamnă” şi romanul „Balade din câmpie” (prima parte a dilogiei „Povara bunătăţii noastre”) a primit Premiul de Stat al R.S.S. Moldoveneşti;
Ion Druţă a fost inclus în lista celor 10 scriitori din lume pentru anul 1990.
1992 — membru de onoare al Academiei Române, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova;
1999 — Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat din Moldova;
2008 — Premiul de Stat şi titlul de „Laureat al Premiului de Stat” pentru contribuţia de excepţie la dezvoltarea culturii şi literaturii naţionale şi universal;

Bibliografie selectivă:
Cărţi
Academicianul Ion Druţă: prozatorul, dramaturgul, eseistul : biobibliogr. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „A. Lupan” ; coord., red. şt. : Mihail Dolgan ; resp. de ed. : Mariana Şlapac ; alcăt. : Lilia Bodarev, Valentina Guriev, Janna Nikolaeva, Raisa Vasilache, Lidia Zasaviţchi ; red. şt. şi bibliogr. : Claudia Slutu-Grama ; red. bibliogr. : Lidia Zasaviţchi; resp. de ed. din partea BŞC „Andrei Lupan” a AŞM : Elena Corotenco ; fot. : Mihai Potârniche. — Ch. : S. n., 2008. — 424 p. — ISBN 978-9975-78-644-7.
Druţă, Ion. Maria Cantemir, ultima dragoste a lui Petru cel Mare : epopee istorică în unsprezece tablouri, cu epilog / Ion Druţă ; des., cop. : Radu Modîrcă ; fot. de Ilie Grecu. — Ch. : Universul, 2008. — 95 p.
Druţă Ion. Opere : în 8 volume / Ion Druţă ; critica literară : Haralambie Corbu, Mihail Dolgan, Ion Rotaru ; prez. graf. : Iaroslav Oliinâk. — Ch. : Cartea Moldovei, 2008.
Eşanu, Andrei. Dinastia Cantemireştilor: sec. XVII — XVIII / Andrei Eşanu, Ion Druţă,Haralambie Corbu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. — Chişinău : Ştiinţa, 2008. — 603 p.
Fenomenul artistic Ion Druţă : [monogr. colectivă intern.] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; concepţie, întocmire, coord., red. şt., coaut. şi resp. ed. : M. Dolgan ; trad. din lb. rusă în lb. rom. : Irina Condrea, Sava Pînzaru; fot. : Nicolae Răileanu, Mihai Potîrniche, Boris Balan [et al.]. — Ch. : S. n., 2008 — 756 p. (Col. „Academica” / consiliul coord. : Gheorghe Duca (preş.), Ion Bostan, Valeriu Canţer [et al.].
Articole
Druţă, Ion. Bunelul : [povestire] / Ion Druţă // Alunelul. — 2008. — Nr 7/8. — P. 9.
Druţă, Ion. Cel de-al treilea mileniu : [discurs rostit în cadrul Simpoz. Int. cu genericul "Ion Druţă — umanism şi contemporaneitate„,Chişinău, 16.10.2008] // Akademos. — 2008. — Nr 4. — P. 27-29; Glasul. — 2008. — 30 oct. — P. 8; Moldova Suverană. — 2008. — 21 oct.
Druţă, Ion. Familia : [povestire] / Ion Druţă // Alunelul. — 2008. — Nr 7/8 — P. 8.
Druţă, Ion. Frunze de dor : [povestire : fragm.] / Ion Druţă // Florile dalbe. — 2008. — 4 sept. — P. 8.
Druţă, Ion. Întoarcerea ţărânei în pământ : (fragm. din roman) / Ion Druţă // Comunistul. — 2008. — 5 sept. — P. 6-7.
Druţă, Ion. Moldova şi moldovenii / Ion Druţă // Moldova Mare. — 2008. — 21 oct.
Druţă, Ion. Pacheloaia : [povestire] / Ion Druţă ; il. : Marina Andruhin // Noi. — 2009. — Nr 7. — P. 18-19, 24.
Druţă, Ion. Păduraru Mihail Dolgan : [acad., critic literar, savant] / Ion Druţă // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. — 2009. — Nr 1/2. — P. 125-126.
Druţă, Ion. Tăcerea Mântuitorului : [fragm. din romanul „Opera jertfirii”] / Ion Druţă // Glasul. — 2008. — 24 apr. — P. 1, 6-7.
Personalia
Agape, Liuba. Valenţele emoţionale ale invocaţiei : [în dramaturgia lui Ion Druţă] / Liuba Agapi // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. — 2008. — Nr 5/6. — P. 31-34.
Botezatu, Grigore. Cu Ion Druţă în Casa mare / Grigore Botezatu // Timpul de dimineaţă. — 2008. — 29 aug. — P. 16.
Bunescu, Lucia. Teatrul lumii: M. Sadoveanu şi I. Druţă / Lucia Bunescu // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. — 2007. — Nr 5/6. — P. 36-42.
Calamanciuc, Gheorghe. Ion Druţă pe scena bălţeană : [pe marginea spectacolului „Clopotniţa” de Ion Druţă al Teatrului Naţ. „V. Alexandri” din Bălţi] / Gheorghe Calamanciuc // Lit. şi arta. — 2008. — 26 iun. — P. 6.
Ciobanu, Ion C. Omul care a devenit conştiinţa Moldovei : [pref. la vol. „Scrieri” de Ion Druţă] / Ion C. Ciobanu // Comunistul. — 2008. — 5 sept. — P. 6-7.
Codreanu, Theodor. Ion Druţă şi memoria arhială / Theodor Codreanu // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. — 2008. — Nr 5/6. — P. 8-13.
Dolgan, Mihail. Cuvântul şi duhul trăiesc prin credinţă : (Ion Druţă la 80 de ani) / Mihail Dolgan // Akademos. — 2008. — Nr 3. — P. 52-56 : fot.
Dolgan, Mihail. Fenomenul artistic Ion Druţă în date necunoscute (partea I) / Mihail Dolgan // Akademos. — 2008. — Nr 4. — P. 32-36.
Duca, Gheorghe. Academicianul Ion Druţă — scriitor care reprezintă neamul / Gheorghe Duca // Akademos. — 2008. — Nr 4. — P. 30-31; Săptămîna. — 2008. — 10 oct. — P. 12; Glasul. — 2008. — 30 oct. — P. 1.
Dumbrăveanu, Victor. Rostul pocăinţei noastre : [omagiu scriitorului Ion Druţă la 80 de ani] / Victor Dumbrăveanu // Moldova : ser. Nouă. — 2008. — Nr 10. — P. 4.
Fedorenco, Victoria. Membrii familiei Cantemir — personaje ale piesei druţiene : [pe marginea piesei „Maria Cantemir — ultima dragoste a lui Petru cel Mare” de Ion Druţă] / Victoria Fedorenco // Rev. de Istorie a Moldovei. — 2008. — Nr 4. — P.160-163.
Ion Druţă la 80 de ani // Făclia. — 2008. — 6 sept. — P. 8. — Cuprins : Am fost dascălul lui Ion Druţă : [fragm. din cartea „Druţiana”] / Pavel Harabadjiu; Rege al Prozei / Ştefan Tudor.
Leahu, Nicolae. Toamna patriarhilor : [despre creaţia scriitorilor octogenari Aureliu Busuioc şi Ion Druţă] / Nicolae Leahu // Semn. — 2008. — Nr 3. — P. 2-3.
Marino, Adrian. Ion Druţă la Paris / Adrian Marino // Akademos. — 2008. — Nr 3. — P. 57-58.
Şpac, Ion. Raisa Grecu : de la Constantin Stere şi Ion Druţă îndemn : [pe marginea vol. „Stere — juristul” de Raisa Grecu, Ch., 2008] / Ion Şpac // Saptămîna. — 2009. — 10 apr. — P. 10.
Taraburcă, Emilia. Ion Druţă şi literatura bulgară din secolul al XX-lea / Emilia Taraburcă // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. — 2008. — Nr 5/6. — P. 24-30.Linkuri utile: