joi, 20 iunie 2013

TRIUMPHANT DECADE: ODESSA NATIONAL ACADEMY OF LAV

This edition is dedicated to the tenth anniversary of Odessa National Academy of Law headed by President of Odessa National Academy of Law( ONLA), Academician S.V.Kivalov. It has advanced to the forefront of modern jurisprudence upholding glorious traditions of Odessa schol of law founded more than 160 years ago.
The book focuses on the history of formation of Odessa scool of Law, characteristics of the structural units of ONLA, the development of educational, methodological, scientific international, spiritual, and economic spheres, in vhich the teaching staff, officials and students of ONLA have gained great achievements.

 Triumfphant Decade: Odessa national Academyof Law/Chief editor S.V. Kivalov.-Odessa:Jurudychna Literatura,2008.-236p.
ISBN 978-966-419-065-4   

miercuri, 19 iunie 2013

DRUKER, PETER DESPRE PROFESIA DE MANAGER


Această carte ar trebui să reprezinte un ghid indespensabil pentru manageri, consultanţi şi studenţi în economie.Vreme de aproape o jumătate de veac, Peter Druker i-a inspirat şi î-a format pe manageri- şi a influenţat evoluţia afacerilor prin articolele sale remarcabile apărute în Havard Business Review.
Teoria afacerilor, cum să luam decizii privitor la personal, productivitatea o nouă provocare , managmentul şi munca oamenilor, diciplina inovării sânt temele care le  puteţi  consulta  în această lucrare. 

Prezentare de carte:

Druker,Peter
Despre profesia de manageri METEOR PRESS  Bucureşti:1998, 192p.

OPREA, DUMITRU SISTEME INFORMAŢIONALE PENTRU MANAGERI

Lucrarea abordează problematica sistemelor informaţionale de la definirea şi evoluţia lor, prezentarea principalelor categorii de sisteme regăsite la nivelul oricărei organizaţii şi pînă la tratarea acelor etape din ciclul de viaţă a unui sistem în care managerii au roluri esenţiale. În aşa fel managerii au suportul şi informaţiile necesare pentru a deveni participanţi activi în luarea deciziilor privind dezvoltarea sistemelor informaţionale din propriile firme. Cartea   conţine minimul de  cunoşninţe pe care ar putea să-l deţină orice responsabil de firmă indiferent de postul care îl ocupă.Este adresată atât managmentului firmelor cât şi viitorilor specialişti ai sistemelor informaţionale.
  Prezentate de carte:
Oprea, Dumitru
Sisteme informaţionale pentru manajeri Iaşi, Polirom, 2002.-304p.

miercuri, 12 iunie 2013

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE FACE AUX DEFIS DE L ENERGIE

Tous droits de traduction, d'adaption et de reproduction par tous procedes reserves pour tous pays.Toute reproduction ou representation integrale ou partielle, par quelque procede que  ce soit, des pages publees dans le present ouvrage, faite sans l'autoration de l'editeur est illicite et constitue une contrefacon . Seules sont  autorisees, d'une part, les reproduction strictement reserves a l'usage prive du copiste et non destine a une utilasion colective, et d'autre part, les courtes citations justifiees par la caractere scientifique ou d'information de l'oeuvre tre parte  dans l'aquelle elles sont incorpores.

La recherche scientifique face aux defis de l'energie Academie des sciences. (Raport adopte par l'Academie des scinces en sa seance pleniere du 25 septembre 2012).-Paris, EDP  Sciences,2012.-250 p.
ISBN 978-2-7598-0826-7      

TEZAUR INTERDISCIPLINAR MULTILINGV PENTRU UZUL BIBLIOTECILOR

Lucrarea este concepută pe baza structurii Clasificării Zecimale Universale şi în conformitate cu standardele internaţionale ISO 2788 pentru construirea tezaurilor monolingve şi ISO 5964 pentru construirea tezaurelor multilingve.
Tezaurul a fost construit pentru a răspunde necesităţilor actuale de indexare şi regăsire a informaţiei în biblioteci şi centre de documentare. Tezaurul  este predestinat atât bibliotecilor cât şi utilizatorilor bibliotecilor,  fiind  un instrument deosebit de util  penru indexarea şi regăsirea informaţiei conţinute în documentele care fac parte din colecţiile acestor biblioteci. Principalul avantaj al prezentului instrument de indexare şi regăsire a informaţiei se datorează relaţiei dintre indicii CZU şi descriptori, posibilitatea de a greşi este exclusă. Numărul mare de termeni de acces şi prezenţa celor 3 limbi în structura tezaurului îi măresc substanţial utilitatea.

Prezentare de carte:
Frâncu, Victoria
Tezaur interdisciplinar multilingv pentru uzul bibliotecilor: romănă, engleză, franceză.-Asociaţia bibliotecarilor din învâţămînt -România,2002.-Biblioteca (ABIR;16)
ISBN 973-85962-1-1
  
  

miercuri, 5 iunie 2013

RESEARCH FOR EUROPE


The book presents a selection of succes stories from the EU's sixth Framework Programme for Research. It includes a bigger publication with all the research and the knowledge created by its multi-disciplinary, international research programme. It also describes the work in locations as diverse as the frozen wastes of the Arctic, the depths of the Oceans and the windswept deserts of central Asia.
 The work in disciplines ranging from chemistry to the economy and come from very corner of the EU and  beyond. The projects covered here touch on every aspect of our daily lives from our health, our environment and the food we eat, to the way how we travel and how energy is produced. There will be no solutions to the big societal challenges that Europeans face without further research effort. This publication is but one small example of our efforts to explain and justify why and what we are doing in EU research.


 Research for Europe, a selection of EU success stories. By European Commission, edited by Julia Acevedo Bueno. Printed in Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008. - 110 pages. 

marți, 4 iunie 2013

ВИДНЫЕ УЧЕННЫЕ ОДЕССЫ


Биографическое издание Видные ученные Одессы посвещенное ученым Одесской области,содержит около 500 биографий докторов наук и профессоров составленных на основе анкетирования.

В Одессе в различные периоды работали различные ученные И.И.Мечников, И.М. Сеченов, А.А. Богомолец,  А.М. Ляпунов, Н.Д. Зелинский,Ф.И. Успенский и др. От их славных имен ведут родословные многие научные школы не только в Одессе, но и в ряде городов мира. Настоящие издание будет полезной для жителей Одессы и для всех кто интересуется вопросами научно-технического развития  региона.


 Видные ученые Одессы. - Одесса, 2005. - 351с.  
 ISBN-966-96182-9-5

   

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ


Книга посвещена 80-летнему юбилею Национальной академии  наук Беларуси. В издании приведены краткая историческая справка об академии, а также основные сведения об отделениях, институтах и организациях НАН Беларуси. Книга расчитана на представителей ученной общественности и всех кто интересуется историей науки в Беларуси.

Национальная академия наук Беларуси / сост. О.А. Гапоненко, Я .М. Куцер, Н.В. Токарев. - Минск Белорус.наука, 2008. - 199с. - 
                             ISBN 978-985-08-1005-2. 

DICŢIONAR DE BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII

Munca celui care alcătueşte un dicţionar bilingv în domeniul ştiinţei informării este plină de dificultăţi, însă utilitatea lui este imensă. Fenomenul internaţionalizării termenologice impulsionat de forţa productivă în acest domeniu continuă să navigeze între reguli şi uzanţă. Un dicţionar dă seama despre un anumit moment de înţelegere, de receptare, de integrare şi chiar de perspectivă. Este o formă specială de manual care propune unei profesii mult mai mult decît oglinda noţiunilor cu care operează.
Mircea Regneală a oferit ştiinţei informării din România cele mai ample preocupări de lexicologie profesională. Dicţionarul de faţă este o lucrare perfectă ce ne arată consecvenţa  cu care s-a lucrat în acest domeniu. Numărul din acest dicţionar este de peste 5000 de cuvinte-titlu. Cuvintele au fost orânduite alfabetic, multe dintre ele au sinonime, sub un singur termen, sânt grupate toate corespondenţele semantice, adesea din sfere foarte îndepărtate, în aşa fel s-a făcut o economie a spaţiului grafic şi s-a evitat supraîncărcarea dicţionarului. Toţi termenii din domeniul tehnologiei informaţiei au aceiaş grafie, facilitînd regăsirea lor. Termenii corespondenţi a unei noţiuni sânt grupaţi şi aliniaţi unul sub altul, la acelaşi nivel.Prin concepţia modernă lucrarea este apreciată la cel mai înalt nivel.

Prezentare de carte:
Regneală, Mircea Dicţionar de biblioteconomie şi ştiinţa informării Englez-Român ABIR:Bucureşti, 1999.-332 p.
ISBN:973-99102-6-3  

luni, 3 iunie 2013

INTERFERENŢE BIBLIOTECONOMICEStudiile din această carte sînt bazate pe vasta experienţă şi profesionalismul cunoscut  al autorului cu trimiteri la metoda şi teoria informaţiei, la misterul scrisului,  la realizarea  actului cunoaşterii  prin   studiu în vastele laboratoare ale minţii, care sunt bibliotecile. Studiile luate ca lucrare aparte reabilitează o realitate exactă , un domeniu al spiritualităţii - biblioteconomia şi chiar dacă o privim printr-o ipostază  modernă de plăsmuitor de imagini şi forme. 
Cartea este bazată pe investigaţii documentare din izvoare autohtone şi străine, poate fi considerată un modern tractat de biblioteconomie, plin de învăţăminte, cu reflecţii filosofice,  didactice şi morale profunde, reconstituind etapele formării enciclopedice, a unui intelectual aparţinînd unei generaţii aparte. Biblioteca face parte din zestrea  genetică a societăţii, este cea mai deplină reflectare          a chiar modelului  ansamblului social - scria Ion Stoica.

Prezentare de carte:
Stoica, Ion. Interferenţe biblioteconomice. - Constanţa: EX PONTO, 1997. - 204 p.  
ISBN: 973-97953-1-5
   

GHID DE RESURSE INTERNET PENTRY BIBLIOTECI ŞI BIBLIOTECARI

Profesiile bibliotecare au fost tot timpul intr-o situaţie contradictorie. Sfidarea contemporană atinge toate profesiile, dar indeosebi pe cea de bibliotecar.  Ei astăzi  sînt chemaţi să găsească formula  optimă a relaţiei  dintre contunuitate şi schimbare  înru-n interval scurt de timp. Webliografia de faţă -rodul unui efort de regăsire, evaluare, selecţie şi organizare, care a implicat vizualizarea cătorva mii de pagini Web. 
Acest ghid, îşi propune să să demonstreze valoarea resurselor internet prin îşi vor lărgi aria de inters larg al bibliotecarilor, care vor găsi aiciinformaţii, documente şi instrumentele de lucru pe care le pot utiltza în activităţile curente, în procesul de regăsire a informaţiilor solicitate de utilizator, pentru perfecţionarea profesională, pentru elaborarea de lucrări şi proiecte de cercetare în domeniu, pentru stabilirea de contacte cu profesioniştii din alte ţări.Ghidul conţine trimiteri la cinci tipuri de resurse Internet: indexuri evidenţiate, mari şi cu texte aldine, specializate, pagini Web, liste de discuţii, cataloage online şi adrese de poştă electronică. Acest ghid este este util celor ce administreză paginile Web ale bibliotecilor, studenţilor de la biblioteconomie şi ştiinţa informării.;

Prezentare de carte:
Coravu, Robert 
    Ghid de resurse Internet pentru biblioteci şi bibliotecari.-Bucureşti: Editura A. B. I. R., 2002. - 146 p.      
ISBN: 973-99102-9-7.

ROMANIAN LIBRARIES

Along the historical periods, there have been told many things about libraries. Much time, libraries were considered the memory of humanity. Today, we say they are loboratories for intellectual work, where people not only read but seek for scientific research information. 
All civilations, regardlles of area in vinch they have come forward, had a special respect for libraries. Thus, libraries decline is a sensitive barometr for society and civilization. In the present volume, the first of this kind in our country intended in particular to the foriengners interested in the Romanian libraries, there are presented five types of libraries, according to IFLA nomenclature, included in the libraries national netvork: national libraries, university libraries, special libratries, public libraries and school libraries.
 There have participated in publshing this volme Romanian specialists with a good knowledge  in the field they have written about Elena Tîzman, Mihaela Zecheru, Robert Coravu, Gabriela Dumitrescu, Carmen Pesantez, Gheorghe Buluţă, to vhom we express our gratitude.

  Romanian libraries/edited by Mircea Regneală; Engliş version: Corina Apostoleanu.- Bucureşti:Editura ABR , 2011. -225 p.
 ISBN 978-973-8596-8-3.