vineri, 31 mai 2013

BIBLIOTECONOMIE PRACTICA:DIN ARHIVA UNEI FAMILII DE BIBLIOTECARI

Cu apariţia legii bibliotecilor 2002-2005 s-a produs   o reformă în  gândire la acest domeniu, deoarece  biblioteca este o instituţie strategică, iar bibliotecarul este un leguitor, dar poate este o eroare faţă de realitatea crudă,   bibliotecarul fiind umilit sau în cel mai bun caz ignorat iar strategi de ocazie şi pricepuţi ce se ţin mai mult de funcţii administrative. În mod obişnuit bibliotecarul ca specialist  nu este luat în serios, luînd în consideraţie starea de igienă şi de conservare a cărţilor şi serialelor. în interior bibliotecile  arată ca nişte garaje a societăţilor comunale, iar la oraş au ajuns un fel de stână a nevestelor unor mici puternici locali. Pentru noi, celor care şi-au dedicat o întreagă viaţă  acestei profesii, biblioteca a rămas curată, a rămas oglindă pe care am ridicat-o mereu în care ne trăiam şi şi ne întretăiam opiniile.. pentru noi a fost o carieră şi chiar ne mândream cu soţia Elena, că suntem o familie de bibliotecari!...
Prezentare de carte: 
Mălinaş, Constantin: Biblioteconomie practică: din arhiva unei familii de bibliotecari.- Oradea: Primus, 2010.-340p. 
ISBN 978-973-1975-41-2   

INFORMAŢIE ŞI CULTURĂ

Informaţia şi cultura îşi propun ca mişcare informaţională diverse abordări ca concepţii  a fenomenului dat.Ca realitate generativă, informaţia se află la originea proceselor de dezvoltare din toate domeniile cunoaşterii şi experienţii umane. Considerată resursă fundamentală a societăţii contemporane informaţia reclamă o filosofie proprie şi o relaţie nouă cu mişcarea ideiilor, coboară în realitatea producţiei de bunuri, în strategiile şi programele progresului. În slujba societăţii informaţiei lucrează toate structurile legate de fixarea, disemnarea şi organizarea cunoaşterii, toate formele pe traseele comunicării.Miracolul cărţi, încă stă la temelia eforturilor de cunoaştere, având o forţă de polarizare.In cultura română bibliotecile  au contribuit la progresul general al societăţii, având relaţii cu structurile de învăţământ, penru a asigura continuitatea şi progresul cunoaşterii, cultura şi informaţia  trebue ridicate la rangul unei mari strategii naţionale. 

Prezentare de carte:
Stoica,Ion Informaţie şi cultură:Sinteze, Reflecţii,Atitudini/Prefaţă de G. Buluţă.:Bucureşti, Editura Tehnică.-1997,227 p.
ISBN:973-31-1097-3

BIBLIO-BRAŞOV.CONFERINŢA NAŢIONALĂ(2006; BRAŞOV)


Conferinţa Naţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, cu participare internaţională, BIBLIO-BRAŞOV 2006,aflată la cea de a 5-a  ediţie , este chemată să depăşească stadiul unor comunicări cu caracter descriptiv al problemelor de bibliotecă şi să aplice metode moderne de cercetare ştiinţifică, care să asigure progresul procesului informaţional, al prelucrării şi transmiterii informaţiilor. Ccntribuţiile originale ale autorilor comunicărilor ştiinţifice vor asigura eficienţa unor activităţi deosebit de importante pentru societatea informaţională, în dificila problemă a  creativităţi ştiinţifice.

Prezentare de carte: BIBLIO-BRAŞOV 2006: Conferinţa Naţională de Biblioteconomie: Braşov:Editura Universităţii Transilvania, 2006. - [Bibliografie la fiecare comunicare]. ISBN 973- 635 -342 -7. - 232 p.

  

BIBLIO-BRAŞOV.CONFERINŢA NAŢIONALĂ(2004; BRAŞOV)

O problemă esenţială a ştiinţei şi culturii este accesul la marile surse de date şi informaţii .Societatea actuală este de neconceput fără informaţie. Noile sisteme de informare, bazate pe tehnici şi tehnologii informatice, prezintă avantaje certe: asigurarea unui număr apreciabil  de informaţii, rapiditate în regăsirea acestora, mai multe elemente de acces la informaţie.
În condiţiile actuale de informatizare a bibliotecilor, rolul bibliotecarului şi informaticianului  capătă valenţe calitative: profesianismul bibliotecarului este obligatoriu completat de cunoştinţe privind tehnica şi tehnologia informatică, iar informaticienii şi progamatorii trebue să însuşească o serie de cunoştinţe în biblioteconomie. 
Conferinţa Naţională de Biblioteconomie, BIBLIO BRAŞOV-  2004 contibue la perfecţionarea profesională a specialiştilor şi a noilor generaţii de specialişti, din domeniul biblioreconomiei şi ştiinţa informării în constituirea, colecţionarea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea, comunicarea, şi conservarea documentelor şi bazelor de date în condiţiile specifice a unei societăţi informatizate, ca intermediari în comunicarea şi trasferul informaţiei.
Prezentare de carte:
BIBLIO-BRAŞOV 2004: Conferinţa Naţională de Biblioteconomie: Braşov:Editura Universităţii Transilvania, 2004 
Bibliogr.
ISBN 973- 635 -342 -7
   

joi, 30 mai 2013

БИБЛИОТЕКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ АКАДЕМИЙ НАУК

В статьях сборника раскрывающих различные аспекты деятельности библиотек и информационных центров Академий наук отражается трансформация этих научно- информационных учреждений в системообразующие элементы информационной сферы общества, анализируется их роль в системе информационых комуникаций,прослежевается и обобщаются новые тенденции кумуляции аналитико-синтетической обработки, хранения и многоаспектного использования данных и знаний в информационных системах когнитивного типа. Расматривается влияние иноваций на изминение структуры и функций современной библиотеки, качественное изминение возможностей информационного обеспечения научных иследований. Большое внимание уделено проблемам международного сотруднечества библиотек, сохранения книжных и электронных собраний.
Адресован работникам библиотек, архивов, информационных служб, преподавателям и студентов вузов, готовящих специалистов в области библиотечно-информационной деятельности.

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития:  Научно-практический и теоретический сборник.  Выпуск 3./Редкол.:А.С. Онищенко(пред.) и др.-К.:НБУВ,2005.-363с.

ISBN 966-02-3755-3

miercuri, 29 mai 2013

BIBLIOTEQUE DE L'UNIVERSITE DE WROKLAW

L'histoire de la Bibliotheque de l'Universite de Wroklaw date du 9 mai 1945, moment ou arriva a Wroklaw, apres la cessation des hostilites de la 2 Guerre Mondiale, un groupe d 'universitaires parmi lesquels se trouvait le professeur Antoni Knot, organisateur et futur directeur de la Biblionhque pendant de longues annes. Les bâtiments de la Staans - und Univesitatsbibliothec etaient en ruine, les collections sauvees de la destruction. Le bâtiment de l'ancienne Biblioteque Municipale, rue Szajnochy, devint le noyau de la nouvelle biblioteque qui abrite aujord hui le gros des collections. Leur nombre atteint 2600 000 vol. dont 1 milion se trouve dans les biblioteques d etude des Instituts  de l universite. 
Au cours des 45 annes de son existence, la BU est devenue non seulement  un centre de trvail scientifique et didactique pour les les chercheurs, le corps enseignant et les etudiants, mais aussi un centre de culture pour la ville et tout le pays. 

Biblioteque de L'Universite de Wroklaw: Guide. - 28 p.     

marți, 28 mai 2013

БИБЛИОТЕКА ПО ЕССТСТВЕНЫМ НАУКАМ РАН. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.

Настоящий сборник приурочен к 35-летию со дня организации Библиотеки по естесвенным наукам РАН и содержит статьи посвещенные различным аспектам информационно-библиотечной деятельности Библиотеки. 
Особое внимание уделяется проблемам информационного обеспечения  науки в условиях современного мира, характерезующегося высокой степенью проникновенья новейших технологий в работу библиотек . Сборник содержит также очерки по истории становления и развития Библиотеки по естесственым наукам РАН.
  . Сборник представляет интерес для широкого круга специалистов библиотечного дела. Материалы сборника могут быть использованы в учебном процессе преподавателями и студентами библиотечных заведений.
Презентация книги:
Библиотека по естесвенным наукам РАН. Итоги и перспективы.Сборник статей.-М.:БЕН РАН,2008.-312с.
ISBN 978-5-91522-049-1

LECTURA ŞI BIBLIOTECA PUBLICĂ LA CLUJ

Biblioteca publică clujană  în organizarea ei a împlinit o jumătate de secol de existenţă  deacea , viitorul nu este posibil fără o evaluare a trecutului. Să descrii viaţa unei biblioteci   publice   tradiţionale, pe deoparte ar prezenta interes de a conserva această bogăţie pe cale de dispariţie, pe de altă parte acela de  manifest al lecturii ca dimensiune umană.
 Volumul de faţă este organizat în trei mari secţiuni.Prima reconstitue începutul lecturii clujene, plasându-l în panorama vieţii culturale a Transilvaniei, perioada interbelică. Autorul pune accente destul de necesare  pentru înţelegerea exactă a drumului dramatic al cărţii româneşti spre cititorii ardeleni. Ce-a de a doua parte, reface istoria postbelică a bibliotecii publice, descriind succesele reale şi descriind laturile pozitive ale unei politici culturale falimentare. Cea de a treia parte,  acoperă deceniul cel mai dinamic şi spectaculos din viaţa Bibliotecii Judeţene, după Revoluţie, când s-a reuşit valorificarea părţilor bune ale unei moşteniri încărcate şi realizarea unor paşi importanţi, către biblioteca viitorului.Traian Brad, fiind mereu în primele rânduri ale mişcării bibliotecare româneşti dispune de toate informaţiile despre situaţia bibliotecilor din ţară, le compară cu cele occidentale şi poate comenta perspectivele lecturii publice în România. Anexele bogate, ilustraţiile,micul dicţionar de bibliologi clujeni, completează lucrarea, fiind un document indespensabil la orice cercetare pe această temă.

Prezentare de carte:
Brad, Traian. Lectura şi biblioteca publică la Cluj Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001.-400p.
     ISBN 973-686-229-1

luni, 27 mai 2013

 Lectura acestei cărţi este un memoriu-document cu atitudini provocatoare specifice presei incomode şi expresiei politice ,iar pe de altă parte, pagini de arhivă cu cele desprinse din imediata actualitate. Prin conţinutul său cartea devine necesară nu doar istoricilor culturii române ce vor afla despre mărturiile unui participant la procesul managerial specific bibliotecilor din România în ultimele trei decenii, ci celor care studiază fenomenele culturii contemporane, prin viziunea bibliotecii moderne. Descoperim în paginile acestui volum convingerile ferme ale lui Dumitru Bălăeţ, care ne atrage atenţia să nu uităm, că bibliotecile adăpostesc între semnele încifrate pe hârtie sau pe ecranele monitoarelor, temeiul întregii noastre civilizaţii:civilizaţia bibliotecii.
Prezentare de carte:
Bălăeţ,Dumitru . Civilizaţia de bibliotecă,Călăraşi:Agora, 2003.-334p.

vineri, 24 mai 2013

ISTORICUL BIBLIOTECII FILIALEI IAŞI A ACADEMIEI ROMÂNE

Biblioteca filialei Iaşi a Academiei Române este o instituţie de cultură învestită cu misiunea de a achiziţiona, organiza,prezerva,valorifica şi promova patrimoniul naţional pe care îl deţine. Face parte din structura Bibliotecii Academiei Române, având statut de bibliotecă naţională.
Biblioteca îndeplineşte funcţii specifice, conform prevederilor legale în vigoare şi regulamentilor proprii de organizare şi funcţionare.Este o bibliotecă de prestigiu care are rol de cercetare şi cultivare a cărţii.Istoricul bibliotecii scoate la lumină evenimente şi personalităţi care şi-au legat numele cu această instituţie, tezaurul inestimabil  de cărţi şi manuscrise pe care îl deţine  de rând cu celelalte biblioteci filiale şi Biblioteca din Bucureşti   nu ar fi posibilă cercetarea ştiinţific
Prezentare de carte:
Istoricul Bibliotecii Filialei Iaşi a Academiei Române/ Mariana Ignat, Iancu Brauştein,,dr. Valică Mihuleac Iaşi: Stef, 2006.-Bibliogr.-174 p.
.        

COMPENDIU DE BIBLIOTECONOMIECompediu de biblioteconomie este parte complementară a celui (apărut în anul 2010 la editura Omega, Buzău), întregind un minim de cultură profesională ce tebue să-l posede fiecare specialist în domeniu. Autorul este conştient că, cartea şi structurile infodocumentare vor face un salt radical atât în formă cât şi în fond, încăt marea parte a conţinutului se va transfera în domeniul istopriei de specialitate.
Biblioteca virtuală, ca extensie a bibliotecii papetare în virtual, nu este doar o remodelare, o schimbare paradigmatică, ci o metarmafoză, care atrenează cu sine şi bulversarea normelor biblioteconomice, a serviciilor, a practicilor de lectură, a mentalităţilor şi obişnuinţelor intelectuale obidiente tradiţiei.Lexicul biblioteconomic este deja îmbogăţit cu noi concepţii şi sintagme, de la achiziţie pină la computer, gestiune computerizată a utilizatorilor şi împrumuturilor indexare-catalogare automate şi metacatolage; internetul i-a locul utilizatorului şi, ca o sfidare a profesionistului bibliotecii, se vorbeşte de bibliotecarul electronic. Internetul este o megastructură în devenire, care nu are astăzi valenţe cognitiv-formative, organizare şi spirit critic, cu timpul el va asimila biblioteca în hăţişul sau informatic, însă la bază acestui proces trebue să fie puse principiile biblioteconomice şi specialiştii în informare şi comunicare. 
Lectura va consimţi incluziunea internetică ceea ce azi este dificil de conceput, mâine va fi o obişnuinţă pentru generaţiile nativ-digitale. Biblioteconomia va fi substituită de diverse neologisme, dar principiile de bază vor supraveţui şi prezenta lucrare rămîne o sursă suplimentară biblioteconomică de mâine.


Prezentare de carte: Butuc, Liviu. Compendiu de biblioteconomie. Buzău: Aldin, 2011. - 465 p. - Bibliogr. : p. 436-440 (tit.). - ISBN 978-606-92961-0-3.

miercuri, 22 mai 2013

FUNIA ÎMPLETITĂ ÎN TREI


Drama cărţii se suprapune cu intriga spectacolului politic de la noi.În timp ce puterea şi  opoziţia din republica Moldova se bat între ele, o a treia forţă, nevăzută  sprijinită din exterior, se pregătăteşte  să preia cârma statului, organizând acţiuni subversive, încercând  o destabilizare de proporţii: un activist al mişcării proruseşti este asasinat, o autobasculantă exploadează la poarta Ambasadei Ruse, în momentul cănd  la întrare se află un grup de profesori de limbă rusă...Moscova cere explicaţii, iar la Bucureşti, la Waşington, serviciile secrete,  îngrijorate, încearcă să descifreze sensul acestor diversiuni.Un agent secret american de origine română, Robert Maler, vine la faţa locului...Subiectul captivant este elaborat cu rigurozitate şi încărcat cu efecte dramatice pentru a te acapara de la prima     pagină, stilul clar, limbajul plastic şi accesibil stimulează lectura.

Prezentare de carte:
Bogatu,Petru.
    Funia împletită în trei:[roman poliţist].Ch .:  2012.-352p.
    ISBN 978-9975-53-157-3 

ŞTIINŢE:INSTRUIRE PRIN INVESTIGARE
Obiectivul principal al cursului propus este promovarea implicării active a studenţilor în procesul de autoformare a abilităţilor de cercetare. Acest deziderat solicită studenţilor să exploreze, colectiv şi individual acea fantastică lume a ştiinţelor şi să conştientizeze, prin explorare directă, anumitele principii, idei  şi legităţi ale ariei "Ştiinţe".Biologie, chimie,fizică .

Noua abordare, care poate fi numită şi "Instruire prin investigaţie" este focalizată pe ideea că ştiinţele naturii, sunt totalmente bazate pe explorări, experimentări, cercetări şi investigaţii practice şi mai ales, pe evidenţe. Disciplinele ariei "Ştiinţe" sunt prin esenţă, ştiinţe experimentale.Prezentare de carte:
Cristea, Iurie. 

                                               Ştiinţe:istruire prin investigare.-
                                               Ch.: 2012-45 p.
                                               ISBN 978-9975-4401-4-1.

DIALOGUL CIVILIZAŢIILOR


Cartea este despre marele nostru gânditor, teolog,  filosof  contemporan  Fetullah  Gullen de origine turcă. Predicile lui Gulen despre adevăratul Islam, despre toleranţa  Islamului, despre rădăcinile comune cu Creştinismul şi necesitatea apropierii dintre creştini şi musulmani în scopul încetării ostilităţiilor dintre dânşii. Harul reformator al lui Gulen se manifestă în dezideratul de a împăca şi a îmbina armonios religia islamică cu ştiinţa şi progresul tehnic. 

Dr. Jill Caroll este in căutarea opurtunităţilor filosofice, pentru soluţionarea problemelor mari în care trăim. E o strălucită cercetare de analză intelectuală în domeniul religiei, etniilor şi culturii, efectuarea  cărora a fost stimulată de procesele modernizării  şi se bucură de un viu interes la etapa actuală . 

Prezentarea cărţii:
Dialogul cvilizaţiilor ; trad. de. : Victor Moraru.-Ch. : 2012.-136 p.

marți, 21 mai 2013

UN ANNO IN MOLDOVA


Mi sono transferito in Moldova da piu di un anno, ho lasciato la mia Pescara per vivere in quiesto paese ai margini dell, Europa sconosciuto da tutti. La vita in Moldova ha il fascino, devo misuratiogni giornocon l'imprevisto, niente e scontato, tutto e nuovo: la gente, loro modo di pensare e un popolo con diversa cultura e tradizionni. La cultura moldava e sicuramente diversa dalla nostra, ma no inferiore, i moldavi non sono figli di un Dio minore, la societa moldavae un magnifico laboratorio sociale, ricco di spunti interessanti. 
Come diceva Cicerone: "Patria est ubicumque est bene"
                        "La tua Patria  e dove vivi bene" 

Baldassare, Nicola 

    Un  anno in Moldova: diario semiserio di un italiano nel paese delle dolci colline.- Ch.: 2011, 157 p.

Centrul E-INFORMAŢIE: LITERATURA FRANCEZĂ

Centrul E-INFORMAŢIE: LITERATURA FRANCEZĂ: Biblioteca vă propune, o listă de resurse on-line dedicate literaturii franceze, cele mai renumite opere literare. Mai multe resurse ...

caleidoscopstiintific-literar: IDENTITATEA TOPOSULUI ŞI A CHIŞINĂULUI

caleidoscopstiintific-literar: IDENTITATEA TOPOSULUI ŞI A CHIŞINĂULUI: Chişinăul este unicul oraş istoric protejat de stat din republica Moldova. Identitatea toposulu şi a chişinăuenilor este strîns legată d...

PUNCTUAŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ:NORME ŞI EXERCIŢII

Punctuaţia este o componentă importantă a scrierii. Cuvântul punctuaţie denumeşte şi ramura lingvisticii, care cuprinde regulile de folosire corectă a semnelor de punctuaţie. Punctuaţia, ca orice domeniu al ştiinţei, conţine un ansamblu de noţiuni teoretice cu ajutorul cărora sunt formulate normele de punctuaţie ce se aplică in limbă.
Punctuaţia este o componenă obligatorie a scrierii, deosebit de utilă pentru înţelegerea unui text, deoarece semnele de punctuaţie delimitează unităţile componente  ale textului şi precizează în  multe situaţii sensul lor.
În procesul de predare a punctuaţiei nu toate noţiunile sunt explicate în manuale, deaceea  a fost necesară  apariţia  acestei cărţi.

Prezentare de carte:  Bărbuţă, Ion. Punctuaţia  în limba română: norme şi exerciţii. Acad. de Ştiinţe a  Moldovei, Inst. de Filolologie. - Ch.: S.n., 
2009 . - 216 p. Bibliogr.: p. 212(6 tit).

   ISBN 978-9975-78-717-8.

luni, 20 mai 2013

STĂPÂNUL SECRETELOR - CEAUŞESCU versus MACHIAVELLI

Ştefan Andrei politician de valoare, unul dintre cei mai înzestraţi  şi intelegenţi demnitari ai perioadei, care a trăit-o. Din 1968 şi până la căderea regimului comunist a făcut parte din Comitetul Central al Partidului Comunist. Un vice-ministru al Guvernului (1987-1989 ),  care a ştiut să ţină cu stricteţe  politica externă a României în condiţiile destul de complicate pentru  politica ţării, în perioada, când existau  multe probleme de rezolvat, a dirijat Comerţul Exterior şi plata integrală a datoriei externe.
Este o persoană remarcabilă, un politician de o mare fineţe  cu o vastă cultură politică. Unul dintre personalităţile extrem de importante  ale diplomaţiei naţionale şi internaţionale. Are o valoare deosebită   prin aceea, că a  avut puterea de a se singulariza de la acel  sistem, care exista şi  şi-a îndeplinit misiunea cu fidelitate.
În volumul „Stăpânul secretelor lui Ceauşescu. I se spunea Machiavelli”, Ştefan Andrei în dialog cu Lavinia Betea", eşită de sub tipar, fostul şef al diplomaţiei româneşti luminează multe zone obscure ale relaţiilor de la „Curtea Ceauşeştilor".

Prezentare de carte: Andrei, Ştefan. I se spunea Machiavelli / Ştefan Andrei în dialog cu Lavinea Betea. - Bucureşti: Adevărul Holding, 2011. - 511 p. - ISBN 978-606-644-006-6.

miercuri, 15 mai 2013

IDENTITATEA TOPOSULUI ŞI A CHIŞINĂULUI


Chişinăul este unicul oraş istoric protejat de stat din republica Moldova. Identitatea toposulu şi a chişinăuenilor este strîns legată de caracterul centrului istoric care poartă amprenta etapei iniţiale de fondare a oraşului. Vatra istorică trebue protejată, cercetată şi valorificată cultural. Cartierele istorice construite cu elemente arhitecturale specifice, cu trame stradale diferite, cu istorii aparte a fiecărei case, ce  constitue o componentă importantă a moştenirii cultural-naţionale oferind posibilitatea de a avea o legătură cu generaţiile precedente şi o continuitate  a generaţiilor care vin şi a celora care ne vizitează oraşul.
Chişinăul, este în căutarea identităţii.  Salutată fiind iniţiativa primăriei municipiului de a scoate din întuneric obiectivele patrimoniului istoric şi cultural ale oraşului prin iluminarea acestora.Trei dintre cele mai vechi biserici, Mazarache, sfinţii împăraţi Constantin şi Elena şi sfântul Nicolae, benefeciază de un sistem de iluminare care pune în valoare arhitectura edeficiilor de cult.
În paginile acestei publicaţii, dar şi prin cercetările ulterioare ale istoricilor, arhitecţilor, arheologilor veţi afla file necunoscute din istoria urbei. Conferinţa a întrunit la masa de dialog istorici şi scriitori, arhitecţi şi critici de artă,arheologi şi specialişti în domeniul conservării patrimoniului cultural. Prezentare de carte:
Identităţile Chişinăului: Materialele conferinţei, 12-13 septembrie, 2011./col. aut.: Silviu-Andrieş Tabac, Ion Tentiuc, Valeriu Bubulici [et. al.]. - Ch.: Pontos, 2012. - 224 p.

TRATATUL DE PACE DE LA BUCUREŞTI DIN 1812


200 DE ANI DE LA ANEXAREA BASARABIEI DE CĂTRE IMPERIUL RUS: MATERIALELE CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE CHIŞINĂU, 2012  

Tema conferinţei este una din problemele ştiinţifice majore privind istoria politică a Moldovei - raptul de la 1812, ce a perturbat dezvoltarea istorică atât  a principatului Moldovei, cât şi spaţiul dintre Prut şi Nistru, denumit ulterior Basarabia. Prezentul volum întruneşte majoritatea contribuţiilor participanţilor la conferinţa organizată de ANTIM. Fiecare student reprezintă o secvenţă importantă din istoria anului 1812 şi tratează impactul politicilor expansioniste ale Imperiului Rus asupra principatelor române şi în special asupra Basarabiei. Această lucrare colectiva poate fi utilă publicului larg în cunoaşterea realităţilor istorice de la începutul secolului al XIX-lea.
Prezentare de carte: Tratatul de pace de la Bucureşti din 1812:  200 de ani de la anexarea Basarabiei de către imperiul rus/coord.pref.:Sergiu Musteaţă.-Ch.:Pontos, 2012 ( F.E.-P."Tipogr. Centrală " ).-352 p.                                        

PALATUL COTROCENI. DESTINUL UNEI REŞEDINŢE PRINCIAREImaginea Palatului Cotroceni, aşa cum va fi receptată până în zilele noastre, este legată de strălucitoarea personalitate a reginei Maria, cea care la locuit şi împodobit din 1895 până la sfîrşitul vieţii.În 1893 regele Carol I a hotărât refacerea din temelii a vechilui edeficiu cantacuzin pentru a-l transforman într-o constucţie modernă, confortabilă, consonantă stilistic cu arhitectura capitalei. Nouă destinaţie a impunătorului palat regal de expresie franţuzească era acea de reşedinţă particulară a principilor moştenitori.
Despre Palatul Cotroceni puteţi afla din cartea:
Constantin, Marian. Palatul Cotroceni. Destinul unei Reşedinţe Princiare. - Bucureşti: Noi Media Print, 2011. - 180 p.


Linkuri utile PALATUL COTROCENI, ROMÂNIA

Muzeu Palatul Cotroceni
Palatul Cotroceni, ctitor Şerban Cantacuzino
Palatul Cotroceni, curtea interioară

marți, 14 mai 2013

OUĂLE DE PAŞTI LA ROMÂNI

Oul roşu - simbol al tinereţii, al sănătăţii robuste, al vieţii senine. Prospecţiunile cercetătorilor, preocupaţi de geneza ouălor încondeiate, s-au orientat mai întâi spre identificarea şi discifrarea riturilor şi ceremoniilor în centrul cărora se află oul alb.  
Prezentarea cărţii: Ciubotaru, Ion H. Ouăle de Paşti la români: vechime, semnificaţii, implicaţii ritual-ceremoniale. - Iaşi: Presa Bună, 2012. - 336 p. Bibliografie p. 265-276, indice de motive p. 277-292, ilustraţii ouă încondeiate p. 293-336.  

miercuri, 8 mai 2013

LECTURI PROFESIONALE

Richter, Brigitte. Ghid de biblioteconomie. - Chişinău: Arc, 1997. - 318 p.

Termenul de biblioteconomie a fost creat prin combinarea cuvintelor bibliotecă şi economie, cel din urmă păstrîndu-şi sensul originar de organizare, administrare, gestionare/conducere. Ştiinţa organizării este atât de veche, precum bibliotecile, principiile acestei organizări însă sau deprins lent din practică, impunîndu-se treptat în practică. Biblioteconomia nu este nici o ştiinţă, nici o tehnică riguroasă. Este o practică de organizare  pe baza unui anumit număr de date tehnice, administrative, sociale, şi psihologice, aplicate unui domeniu de activitate  care există, uneori , tradiţii foarte vechi.

PREZENTARE DE CARTE


Craia, Sultana. Dicţionar de comunicare, mass-media şi ştiinţa informării. – Bucureşti:  Meronia, 2008. – 214 p. – ISBN 978-973-7839-41-1. – Bibliogr. : p. 211-214.
Ce inseamna bumper? Vedem aşa ceva zilnic la televizor. Şi b-roll vedem. Ce este iletrismul? La ce foloseşte o minută? Un logo ce poate fi? Cum decurge o conferinţă de presă? Şi cum se realizează un script? Societatea informaţiei şi comunicării, modelată de noi tehnologii, captivată de mass-media şi dependentă de comunicare generează an de an realităţi şi termeni noi. Acest dicţionar de comunicare, mass-media şi ştiinţa informării, pentru publicul general, într-o formulă concentrată, răspunde la întrebările de mai sus şi pune la îndemană explicaţii simple pentru circa o mie de termeni de televiziune, radio, presă, scris, documentare, informare, comunicare publica, comunicare artistică şi administrativă. Nu totul se găseste în Internet. Încă mai este nevoie de un asemenea instrument de informare, mai ales pentru aceia care vizeaza una dintre profesiile informării, intre care se numară si jurnalismul.